SIGMA HIRNHOLZSCHUTZMITTEL HS 10

Sigma Coatings B.V. 3/98POPIS MATERIÁLU Ochranný prostředek na bázi alkydové pryskyřice
POUŽITÍ Ochranný prostředek řezu při zpracování dřeva, jako např. řezné plochy zasklívacích lišt, vodících drážek apod.
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI - hluboce proniká do dřeva
- uzavírá kapiláry
- vytvořeným filmem zamezuje pronikání vody
- paropropustnost zůstává zachována
BARVA A LESK čirý, balení 5 litrů
   
TECHNICKÉ ÚDAJE
Základní technická data byla zjištěna při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu
Specifická hmotnost cca 0,99 g/cm3
Obsah sušiny cca 27 %
Ředidlo Sigma 21-04, nebo tuzemské S 6005
Zasychání cca za 90 minut
Bod vzplanutí 25°C (dle DIN 53213)
Skladovatelnost 12 měsíců, při uložení na chladném a suchém místě, chráněná proti mrazu, v originálním balení
VYDATNOST podle způsobu aplikace
V praxi záleží na mnoha faktorech, mj. struktuře dřeva, podmínkách při nanášení a způsobu nanášení
POKYNY PRO APLIKACI Ochranný prostředek naneste štětcem po základním (máčecím) nátěru
  pouze na řezné plochy. Nanášení před základováním může způsobit nerovnoměrnou nasákavost dřeva v okolí řezu. (hlavně u lazurovacích systémů)
STAV PODKLADU Podklad musí být čistý a suchý
Teplota povrchu a vzduchu při aplikaci musí být nad +15°C, relativní vlhkost vzduchu maximálně 80%.
DODATEČNÉ INSTRUKCE Obsahuje xylen, přípravek je hořlavý.
  Nevdechujte výpary.
Přechovávejte mimo dosah dětí.
Zdraví škodlivý při vdechování, potřísnění pokožky a požití
Používejte v dobře větraných místnostech
Zamezte průniku do kanalizace
Veškerým údaje,které se vztahují k bezpečnostním aspektům a likvidaci odpadů jsou uvedeny v platných bezpečnostních listech dle požadavků EU.Aktivní látky obsahují biocidní aktivní sloučeniny k ochraně dřeva. Nesprávné použití může být škodlivé lidskému zdraví.